Privacybeleid

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming), en de bepalingen van de Organische Wet 3/2018 van 5 december, aangaande de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, evenals andere van toepassing zijnde beschermende regelgeving, geven we je verdere informatie over het verwerken van je persoonsgegevens in dit privacybeleid (hierna te noemen het ´Privacybeleid´).

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens?
Identiteit: Brouwhoeve SL (hierna genoemd ‘BROUWHOEVE’ of ‘het bedrijf’)

Adres: C/ Watt 1, Pol. Ind. La Pedrera, 03720 Benissa, España

Telefoon: (+34) 660 290 259

E-mail:info@brouwhoeve.es

Met welk doel verwerken we jouw persoonlijke gegevens?

BROUWHOEVE gebruikt de door betrokken partijen gegeven informatie voor de volgende doeleinden:
A. Voor het registreren van gebruikers en het controleren van de ontwikkeling en uitvoering van de contractuele relatie met deze gebruikers en, in dit opzicht, hen de dienst van online verkoop aan te bieden van de producten op de website https://www.brouwhoeve-partners.es.

BROUWHOEVE zal in het bijzonder de volgende categorieën van gegevens verwerken voor de hieronder gespecificeerde doeleinden:

basis informatie: benodigd voor registratie, het verzorgen van online verkoop diensten en het beheren van het profiel van de gebruiker. Hieronder valt de toegangs- en registratiegegevens, naam, adres, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord. Het doel is gebruikers validatie, voor het aanmaken van een account bij BROUWHOEVE en het uitvoeren van de diensten van BROUWHOEVE.

  • basis contact informatie: zoals telefoonnummer en e-mailadres. Het doel hiervan is klantcontact, voor het uitvoeren van de contractuele relatie zoals bijvoorbeeld reclame (indien van toepassing).
  • aanvullende contact informatie: zoals aanvullende identiteitsgegevens, bijvoorbeeld identiteitsbewijs of paspoort. Het doel hiervan is verificatie van de identiteit van de gebruiker en fraudepreventie.
  • informatie betreffende transacties, facturen en het leveradres. Het doel hiervan is verwerken van de betaling en het uitvoeren van de contractuele relatie.
  • gegevens omtrent het gebruik: met name technische gegevens en gegevens over apparaten en gegevensoverdracht (IP-adres, functionele en internet toezicht gegevens, gegevens login en website gebruik). Het doel van deze verwerking is het personaliseren van aanbiedingen; foutoplossing, fraudepreventie, verbeteren van service, gebruikersinterface en, indien van toepassing, marketing.
  • stem- en aanvullende gegevens in telefoongesprekken naar BROUWHOEVE of van BROUWHOEVE naar de gebruiker. Het doel hiervan is verbetering van kwaliteit en het respecteren van protocollen die zijn vastgesteld voor telefoongesprekken.

B. het behandelen van klachten of antwoorden van vragen die zijn ingediend door gebruikers betreffende de website of diensten;

C. het sturen van commerciële berichten, inclusief elektronische berichten, over onze producten en diensten waarvan wij denken dat dit voor jou interessant is;

D. het beheren van deelname aan wedstrijden of promotionele activiteiten die worden uitgevoerd door BROUWHOEVE;

E. het verwerken van informatie die wij hebben verkregen via cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid. Deze verwerking is volledig onderworpen aan hetgeen in het voorgaande privacybeleid is uiteengezet;

F. Om te voldoen aan de aan BROUWHOEVE opgelegde wetgeving, zoals belastingregels en het voorkomen van witwassen.

Waaraan wordt het recht ontleend om jouw gegevens te verwerken?

De wettelijke basis voor het verwerken zoals beschreven in secties (A) en (B) is de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden en het Contract.
De wettelijke basis voor de secties (C), (D) en (E) is de toestemming gegeven door de gebruiker, die hij op elk moment kan intrekken zonder gevolgen voor de te verlenen diensten. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met het volgende e-mailadres:
info@brouwhoeve.es
Niettegenstaande de elektronisch en niet-elektronische commerciële berichten die we sturen met jouw toestemming verleend zoals hierboven vermeld, sturen we je mogelijk ook berichten als je onze klant bent. In dit geval sturen we je alleen informatie die verband houdt met producten en/of diensten die lijken op of gelijk zijn aan degene die jij hebt gekocht of gebruikt. In deze gevallen hebben we een legitiem belang in het gebruiken van je contactgegevens om je te informeren over eender welk onze producten of diensten, en dit belang gaat boven jouw rechten gezien de niet-gevoelige aard van de betreffende gegevens en het feit dat de contractuele relatie die is aangegaan met onze klanten leidt tot een redelijke verwachting dit soort communicatie te ontvangen.
Tot slot is de wettelijke basis voor gegevens behandeling zoals aangegeven in sectie (F) in overeenstemming met de op het Bedrijf van toepassing zijnde regelgeving (zoals het geval met Wet 58/2003, van 17 december, op Algemene Belastingheffing, en Wet 35/2006, van 28 november, op Persoonlijke Inkomstenbelasting en gedeeltelijke wijziging van de wetten aangaande Vennootschapsbelasting, Inkomsten- en Vermogensbelasting voor Niet-ingezetenen en hun respectievelijke regelgeving, en andere regelgeving die mogelijk van toepassing is).

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

De persoonlijke gegevens worden bewaard na het aflopen van de contractuele relatie, geblokkeerd voor gebruik door derden, voor de wettelijk vastgelegde termijn om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die mogelijk voortvloeien uit deze gegevens. In het bijzonder de persoonlijke gegevens om je commerciële berichten te sturen zullen worden gebruikt totdat je de gegeven toestemming intrekt en, eenmaal ingetrokken, voor de tijd die strikt noodzakelijk is om te reageren op eventuele aansprakelijkheden. Wanneer de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld en tot het moment waarop deze definitief worden verwijderd, zullen deze worden geblokkeerd.

Aan welke ontvangers worden deze gegevens gecommuniceerd?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of indien het strikt noodzakelijk is voor het verdedigen van de rechten en legitieme belangen van BROUWHOEVE. Onverminderd het bovenstaande zullen persoonsgegevens toegankelijk zijn voor derde partijen aan wie BROUWHOEVE een dienst heeft toevertrouwd in hun hoedanigheid als dataverwerkers (bijv. technische en IT support verschaffers), zowel ten aanzien van het opereren en de administratie van het Bedrijf. Het Bedrijf stelt schriftelijke overeenkomsten op met derde partijen die voorzien in de diensten, met inachtname van de bescherming en garanties vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aangezien, zoals aangegeven in het Cookiebeleid van het Bedrijf, BROUWHOEVE gebruikmaakt van cookies en technologie van derde partijen waarvan de servers zich in sommige gevallen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, kunnen je gegevens worden overgebracht naar die servers die zich in andere landen bevinden (met name de Verenigde Staten). BROUWHOEVE stelt in alle gevallen overeenkomsten op met leveranciers die een databescherming garanderen die gelijk is aan de eisen gesteld in de Europese wetgeving. In het bijzonder en indien nodig zullen er standaard contracten worden getekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en, voor internationale transferenties naar de Verenigde Staten, dienen leveranciers zich te registreren onder onder de EU-US Privacy Shield overeenkomst.

Wat zijn jouw rechten als je ons je gegevens verstrekt?

Een ieder heeft het recht op informatie over het wel of niet gebruiken van hun persoonsgegevens door BROUWHOEVE.
Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, evenals het recht op rectificatie van onjuiste gegevens (of het aanvullen van incomplete gegevens), het verzoeken tot verwijderen wanneer, onder andere, de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor deze werden verzameld en om de overdraagbaarheid ervan aan te vragen.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen verzoeken beperkt in hun verwerking, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
In bepaalde gevallen en om motieven in verband met hun persoonlijke situatie kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen het verwerken van hun gegevens. In dit geval zal BROUWHOEVE stoppen met het gebruik van hun gegevens, behalve voor wettelijke redenen, het uitoefenen of bestrijden van claims.
Je kunt je rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail naar info@brouwhoeve.es, met een volledige identificatie van jezelf en een beschrijving van de rechten waar je aanspraak op maakt.
Als je toestemming hebt gegeven voor enig specifiek doeleinde, kun je deze toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid van het verwerken met toestemming voor het intrekken hiervan.
In het geval je meent dat je rechten zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, met name als rechtstreeks contact met het Bedrijf niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kun je een klacht indienen bij de bevoegde instantie voor toezicht op gegevensbescherming (in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens: ). https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens

Het verwerken van gegevens die zijn verkregen via de data formulieren op de website of op andere manieren zullen worden opgenomen in het Activiteiten Verwerking Register waarvoor BROUWHOEVE verantwoordelijk is.
BROUWHOEVE behandelt de gegevens vertrouwelijk en neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om het vereiste beveiligingsniveau voor de verwerking te garanderen, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Organische Wet 3/2018, van 5 december, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens en de Garantie van Digitale Rechten en andere toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.
Echter, de absolute onfeilbaarheid van de systemen kan niet worden gegarandeerd en daarom, en tot het maximale bereik toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, aanvaard het geen verantwoordelijkheid voor mogelijke schade toegebracht door derde partijen aan de computersystemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruiker. Als je onze website verlaat door het aanklikken van links naar websites die niet tot onze groep behoren, is BROUWHOEVE niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of voor de cookies die zij mogelijk bewaren op de computer van de gebruiker.